Privacy

Wonenplus Velsen gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij zijn onderdeel van Welzijn Velsen. Hieronder vindt u de privacyverklaring van Welzijn Velsen.

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Welzijn Velsen hecht veel belang aan privacy en zal dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met  persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring willen wij u hier nader over informeren.

Welzijn Velsen (hierna SWV)  is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt de rechtspersoon Stichting Welzijn Velsen bedoeld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41224975

Stichting Welzijn Velsen
Planetenweg 338
1974 BP  IJmuiden
T. 0255 – 548 548

Waarom verzamelt SWV persoonsgegevens?

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Ook verwerken wij persoonsgegevens van personeel en vrijwilligers voor het voeren van een adequate financiële en personele administratie.

Wettelijke grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 • Dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen om een overeenkomst te sluiten of voor de uitvoering van onze dienst of activiteit waaraan u deelneemt.
 • Dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • U (indien van toepassing) daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken;
 • Dit is op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en uw privacy dit toelaten.

Wanneer verzamelt SWV persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden onder meer door SWV verwerkt bij:

 • Uw registratie en bij de uitvoering daarvan als bijvoorbeeld vrijwilliger, abonnee van WonenPlus, of bij de aanmelding van uw peuter bij een peutercentrum;
 • sollicitaties, starten arbeidsverhouding of vrijwilligerswerk. U op de hoogte houden van de voortgang van uw sollicitatie;
 • deelname aan of belangstelling voor één van onze activiteiten of diensten;
 • een verzoek tot contact, een vraag of klacht via de website, social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • het beheer van onze financiële administratie om te voldoen aan financiële en wettelijke verplichtingen.

De gegevens die SWV verwerkt

SWV verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien noodzakelijk. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt;

 • voor- en achternaam, aanhef/geslacht
 • straatnaam
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Indien van toepassing verwerken wij ook:

 • bankrekeningnummer (voor onze betaalde diensten en automatische incasso’s)
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • curriculum vitae (alleen voor sollicitanten/medewerkers)
 • VOG (voor medewerkers en vrijwilligers)
 • beeldmateriaal (foto’s)
 • informatie die u zelf verstrekt, zoals op formulieren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Gegevens over zaken zoals afkomst of religie worden in principe niet geregistreerd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening.

Delen met anderen

SWV verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SWV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te verwijderen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens bewaren wij zeven jaar op grond van een financiële en/of fiscale verplichting. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze functionaris voor de gegevensbescherming Mw. M. Aartsen e-mail: aartsen@welzijnijmond.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken, dit ter bescherming van uw privacy. SWV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Cookies en Google Analytics

SWV gebruikt functionele cookies om haar website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.

SWV maakt voor haar website gebruik van cookies voor statistiek op basis van Google Analytics. Hiermee houden we bij hoe bezoekers onze website gebruiken en maken we statistische rapportages. Op deze manier kunnen wij onze website nog beter afstemmen op de wensen van bezoekers. De Analytics-cookies worden geanonimiseerd en maximaal 26 maanden bewaard om gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierna worden de gegevens verwijderd. SWV staat Google niet toe de verkregen statistische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Beveiliging

SWV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact via aartsen@welzijnijmond.nl.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.welzijnvelsen.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in april 2022.

Ik wil abonnee
worden!
space

Ik heb een
klus/verzoek!
space

Ik wil
vrijwilliger
worden!